Vedtekter for Markedsforbundet

 

§1 Formål

Markedsforbundet er en frittstående, ideell organisasjon som skal gi faglig inspirasjon og være det beste nettverket innen sitt fagområde.

 

§2 Virksomhet

Markedsforbundet skal organisere de virksomheter som er nødvendig for å:

- Fungere som sentralt sekretariat for Markedsforbundets landsomfattende virksomhet, herunder bistå lokalforeningene i faglige og foreningsmessige forhold.

- Bistå ved etablering av lokalforeninger i samtlige større norske byer hvor det er et stedlig initiativ.

- Arrangere årlig en landsomfattende konferanse alene eller sammen med andre, både for å fremme målsettingen om faglig inspirasjon og stimulere egne tillitsvalgte.

- Stimulere til samarbeid på tvers av lokalforeningene.

- Stimulere lokalforeningene til å dele ut markedspriser til organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner for å øke interessen for profesjonell markedsføring.

- Samarbeide med andre fag- og interesseorganisasjoner som kan bidra til å fremme Markedsforbundets formål.

- Virke som høringsinstans overfor departementene.

 

§3 Medlemskap

Som medlem av Markedsforbundet kan opptas:

 • Medlemsgruppe 1
  • Lokale Markeds- / Salgs- og reklameforeninger
 • Medlemsgruppe 2
  • Sammenslutninger og organisasjoner
  • Enkeltmedlemmer der hvor det ikke er lokal markedsforening
 • Medlemsgruppe 3
  • Bedrifter som vil fremme Markedsforbundets formål.

Markedsforbundets styre treffer beslutninger om opptakelse av medlemmer.

Medlemskap opphører, med virkning fra og med kommende årsskifte, ved skriftlig melding adressert til styret senest 6 måneder før årets utløp, eller ved enstemmig styrevedtak som er begrunnet med at medlemmet ikke har oppfylt sine forpliktelser som medlem av Markedsforbundet.

 

§4 Organisasjon

Markedsforbundet har følgende organisasjoner:

 • Generalforsamling
 • Styre
 • Valgkomité
 • Råd

Styret fastsetter mandat og instruks for alle utvalg, herunder også utvalg som styret oppnevner.

Styret v/leder er faglig, administrativt og økonomisk ansvarlig for Markedsforbundets drift innenfor de retningslinjer og rammer generalforsamlingen trekker opp.

Styret ansetter evt. personer i ledende funksjoner og fastsetter instruks for disse.

 

§5 Økonomi

Regnskapsåret følger kalenderåret.

Årsregnskap og forslag til budsjett, og kontingenter, fremlegges av styret for behandling på generalforsamlingen.

Årskontingent betales som følger:

Medlemsgruppe 1        betaler en fastsatt årskontingent etter medlemstall i lokalforeningen
Medlemsgruppe 2
        betaler en fastsatt årskontingent
Medlemsgruppe 3
        betaler en fastsatt bedriftskontingent

Årskontingent / bedriftskontingent, med virkning for kommende regnskapsår, fastsettes årlig av generalforsamlingen i Markedsforbundet, etter forutgående innstilling fra styret.

Kontingenten forfaller til betaling 01.03.

Medlemmer som av styret er besluttet opptatt innen utgangen av januar måned betaler full årskontingent, medlemmer som er besluttet opptatt senere i regnskapsåret, betaler halv årskontingent første år.

 

§6 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Markedsforbundets høyeste organ.

I generalforsamlingen har de lokale markedsføringsforeninger (medlemsgruppe 1) 1 stemme-berettiget representant hver. Sammenslutninger og organisasjoner (medlemsgruppe 2) har til sammen 1 stemme og bedrifter (medlemsgruppe 3) har til sammen 1 stemme.  Enkeltmedlemmer har ingen stemmerett.

Styret har rett til å invitere observatører til generalforsamlingen. Observatører har talerett, men ikke stemmerett.

Funksjonstid, fullmaktsregler samt regler om avholdelse av generalforsamling:

 1. De ulike medlemsgrupper skal oppnevne sine representanter innen 14 dager før generalforsamling avholdes.
 2. Styrets medlemmer kan ikke oppnevnes som representanter til generalforsamlingen, men har møte- og talerett.
 3. Representanter kan foruten sin egen stemme med fullmakt avgi inntil 3 stemmer gitt av representanter som har meldt forfall.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene møter personlig eller ved skriftlig fullmakt.
 5. Generalforsamlingen kan bare fatte beslutninger i de saker som er oppført på dagsorden. Generalforsamlingen fatter vedtak og foretar valg ved alminnelig flertall, når ikke annet er bestemt.
 6. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen 30. april.
 7. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret finner det nødvendig, eller når krav fremsettes av minst ¼ av medlemmene.
 8. Styret varsler om dato for ordinær generalforsamling minst 2 måneder før denne dato og innkaller skriftlig til møte med 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende minimum 30 dager før generalforsamlingen.
 9. Styrets innkallelse skal være ledsaget av dagsorden som beskrevet i pkt. 10, med alle nødvendige dokumenter.
 10. Generalforsamlingen skal behandle:
  1. Godkjennelse av representanter og fullmakter.
  2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen.
  3. Årsberetning og revidert regnskap for den siste avsluttede regnskapsperiode.
  4. Budsjett, herunder forslag til medlemskontingent, for kommende regnskapsår.
  5. Valg av:
            - styrets leder, nestleder og styremedlemmer
            - valgkomite med personlige varamedlemmer

   Leder og nestleder velges for 1 år. Øvrige styremedlemmer velges for 2 år, men ikke slik at samtlige styremedlemmer velges samme år. Første år velges halvparten av styremedlemmene for 1 år med loddtrekning. Valgkomitéens medlemmer velges for 1 år. Gjenvalg kan finne sted.
  6. Godkjennelse av revisor.
  7. Behandle innkomne forslag.

 

§7 Styret

Markedsforbundet ledes av et styre bestående av inntil 8 medlemmer.  Fortrinnsvis leder i de 5 største foreningene og inntil 2 representanter fra de små foreningene. 

Styreleder velges fra en av de 5 største foreningene, nestleder rekrutteres fra næringsliv eller medlemsforening.

Ved evt. forfall kan et annet styremedlem fra de 5 største foreningene delta med stemmerett på styremøtene.

Rådets leder har møte- og forslagsrett til styrets møter. 

 

§8 Valgkomite

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav minst 2 medlemmer kommer fra lokalforeningene (medlemsgruppe 1). Valgkomiteen velger selv sin leder.

Valgkomiteen skal til ordinær generalforsamling fremlegge forslag til valg i henhold til vedtektene.

Innstillingen skal forelegges styret senest en måned før fastsatt ordinær generalforsamling.

Styret fremmer forslag på valgkomité.

 

§ 9 Rådet

Markedsforbundets råd skal bestå av maximum 6 medlemmer. Rådet oppnevnes av styret.

Rådet skal være et rådgivende organ for styret i spørsmål som kan bidra til å fremme Markedsforbundets formål. Rådet konstituerer seg selv med leder og nestleder.

Rådet og styret skal ha felles møte minst 2 ganger i året, hvorav et møte skal legges til en av Forbundskonferansene.

 

§11 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan bare besluttes av generalforsamlingen, og krever tilslutning av minst 2/3 av representantene.

Forslag om endring av vedtektene må være styret i hende minst 30 dager før generalforsamlingen.

 

§12 Oppløsning

Oppløsning av Markedsforbundet kan bare besluttes av ordinær generalforsamling, og krever tilslutning av minst 2/3 av representantene.

Forslag om oppløsning må foreligge innen utgangen av januar, og skal av styret forelegges medlemmene minst 2 måneder før det kan behandles.

Ved eventuell beslutning om oppløsning av Markedsforbundet, blir eventuelle gjenværende aktiva, etter at all gjeld er dekket, å disponere etter beslutning av minst 2/3 av representantene i den generalforsamling som fatter beslutning om oppløsning.

 

Design og utvikling: Alf Gundersen